Documente ale C.F. Cluj


Proiect POCU 109104 - „FARMAPract - activitati integrate de practică şi orientare profesională pentru specializările Farmacie, Nutriţie şi Dietetică”Proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6: Educație și competențe;
Prioritatea de investiții: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenie”
Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 
Partener: Colegiul Farmaciștilor din Cluj
Data începere: 13.12.2018
Data finalizare: 12.09.2020
Valoarea proiectului: 1.575.785,79 lei
Valoarea finanțării nerambursabile: 1.544.270,08 lei
Buget Partener: 83.280,68
Contract de finanțare: DGPECU 92659/12.12.2018;
Cod SMIS: 109104
 
Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea gradului de inserție pe piața muncii a 180 de absolvenți ai Facultații de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca (studenți inmatriculați în anul IV farmacie și  studenți inmatriculați în anul II nutriție și dietetică), prin accesul la activități integrate constând în stagii de pregătire practică, sesiuni de consiliere și orientare în carieră axate pe dezvoltarea de competente în domeniile Farmacie, Nutriție și Dietetică și activități de intervenție în comunitate.
Rezultate:  
1 proiect implementat corespunzător; 
1 proiect promovat conform prevederilor Ghidului Orientari privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014- 2020;
32 acorduri/contracte de colaborare privind derularea stagiilor de practică;
180 de studenți care efectuează stagiul de practică în cadrul proiectului;
 1 raport cu traseul profesional al grupului tintă; 
180 studenți consiliați; 
3 workshop-uri,
 2 vizite de studiu pentru dezvoltarea de competențe profesionale extinse cu implicarea reprezentanților pieței muncii; 
4 concursuri profesionale pentru dezvoltarea de abilități practice în beneficiul a 100 de studenți;
2 ateliere tematice pentru dezvoltarea de abilități practice în beneficiul a 72 de studenți; 
3 campanii de conștientizare cu participarea a 55 de studenți
 
 
Activități finanțate:
1. Managementul implementării proiectului
2. Elaborarea parteneriatelor între Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” ClujNapoca prin Facultatea de Farmacie și partenerii de practică 
3. Organizarea și derularea stagiilor de pregătire practică a studenților în domeniul medical
4. Organizarea și desfășurarea activităților de consiliere și orientare în carieră axată pe dezvoltarea de competențe profesionale
5. Organizarea și desfășurarea competițiilor profesionale pentru student
6. Organizarea și desfășurarea activităților de inovare socială în cadrul proiectului
 
Date de contact Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca Decanat Facultatea de Farmacie, Str. Pasteur, nr. 4 Telefon : 0264 597256, int 2841,  0723 237509
Manager de proiect Conf. Dr. Simona Maria Mirel
 
Date de contact Partener: Colegiul Farmaciștilor din Cluj, Cluj-Napoca, Str. Aurel Vlaicu nr.4 Ap.109DII, Telefon/fax-0264-595255 Mobil 0744-777840, secretariat@colegfarmcluj.ro
Coordonator proiect Partener: Farm. Sp. Dr. Ioana Daniela FelecanADMINISTRATIV- Link-uri documente utile


Cerere actualizare baza de date in urma casatoriei
https://mcusercontent.com/4760e8b60685f87c4b6f1590b/files/93608f78-8f1e-f793-2147-de442b9b0b89/cerere_actualizare_baza_de_date_CASAT.doc


Cerere de inscriere - cerere obtinere certificat de membru al CFR
http://www.cluj.colegfarm.ro/noutati/PROCEDURA-DE-IcircNSCRIERE-IcircN-COLEGIUL-FARMACISTILOR

Cerere de inscriere in urma unui transfer de la alta filiala a CF din Romania
https://mcusercontent.com/4760e8b60685f87c4b6f1590b/files/76153e43-3c73-7ad7-2ac3-6cde75d394d0/Cerere_de_inregistrare_in_CF_Cluj_transfer_de_la_alta_filiala_CFR.doc

Cerere de reluare a calitatii de membru in urma suspendarii
https://mcusercontent.com/4760e8b60685f87c4b6f1590b/files/805c6bb3-5953-f02a-627b-0830a325e244/cerere_reluare_calitate_membru_suspendare_din_motiv_divers.doc

Cerere de transfer catre o alta filiala a CF din Romania
https://mcusercontent.com/4760e8b60685f87c4b6f1590b/files/192aed03-c056-aa85-cacc-c8145e166174/cerere_transfer.doc
 
Cerere pentru vizarea anuala a Certificatului de membru al CF din Romania
https://mcusercontent.com/4760e8b60685f87c4b6f1590b/files/ce6123dd-c978-c6b3-663b-289d32e5e7c3/Cerere_vizare_2021.01.docx
https://mcusercontent.com/4760e8b60685f87c4b6f1590b/files/d3448050-0242-2ef8-ecf6-d5a0d50b1732/Opis_1_si_Opis_2.01.docx

Cerere actualizare baza de date in urma casatoriei

 
 
 
COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN CLUJ

 
 
 
            Subsemnatul(a) ________________________________________________, nume înainte de căsătorie____________________________ născut(ă) la data de ________________ în localitatea ______________________________ judeţul ____________________, posesor(are) a B.I./ C.I. seria ________ nr. _______________ eliberat(ă) de Poliţia Municipiului ________________________ la data de _____________________, CNP _________________________________,
Cu domiciliul stabil în: judeţul __________________________ localitatea _________________________ str. ______________________________ nr. _____ bl. ______ sc. ______ ap. _______,
Domiciliul flotant în judeţul Cluj, localitatea _______________________________ str. _______________________________ nr. ________ bl. ______ sc. _________ ap. _______.
Date personale de contact:
- tel.fix _________________________
- mobil _________________________
- adresa e-mail: ________________________________________________________
 Angajat în funcţia de farmacist, având grad profesional de _____________________ la SC ___________________________ din localitatea _________________ începând cu data de __________________.
            Vă rog să binevoiţi a modifica baza de date în urma căsătoriei.
Anexez următoarele documente:
1. Certificat de căsătorie (copie)
2. Act de identitate (copie).
 
 
Data: ___________________
                                                                                              Semnătura,
 
*Sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate de catre Colegiul Farmacistilor din Romania strict in scopul prevazut de Legea exercitarii profesiei de farmacist pe teritoriul Romaniei
 
                                                                                             
 Cerere certificat profesional curent

 Înregistrat Colegiul Farmaciștilor din județul _______
Nr. _____  din ____________
 
 
Către,
COLEGIUL FARMACIȘTILOR DIN JUDEȚUL ___________
 
 
 
Subsemnatul/a _____________________________________________ cu domiciliul în ______________________________________________________________, telefon_________________, e-mail ______________________________, angajat la __________________________________________, în calitate de ________________________________, membru al Colegiului Farmaciştilor din România din anul _____________, posesor al Certificatului de membru al C.F.R. seria ____, cu numărul ____________, din data de ___________________, solicit eliberarea Certificatului Profesional Curent în vederea:


 
Exercitării profesiei în afara granițelor României – Țară Destinație- ______________________________________

 
Întocmirii dosarului  pentru  promovare profesională sau pentru ocuparea unui post de farmacist - ______________

 
Întocmirii dosarului  pentru ocuparea unui post de farmacist șef - ___________________

 
Înființare farmacie/drogherie în localitate - ______________________
 
 
Data
 
Semnătură
 
 
 

 
Cerere certificat profesional curent - informatii suplimentare completare cerere

 
Informatii suplimentare completare cerere Certificat Profesional Curent (CPC)
 
Această pagină este destinată informării dvs. suplimentare în ceea ce privește solicitarea de eliberare a Certificatului Profesional Curent. Nu se vor face completări pe această pagină.

1. Completarea cererii CPC
La sectiunea "eliberarea Certificatului Profesional Curent in vederea" se va preciza scopul pentru care se solicită documentul prin alegerea uneia dintre cele patru opțiuni. In funcție de opțiunea bifată, se vor specifica următoarele informații:

- Exercitării profesiei în afara granițelor României – se va specifica țara de destinație a CPC

- Întocmirii dosarului  pentru  promovare profesională sau pentru ocuparea unui post de farmacist – se va specifica locul de muncă unde va avea loc promovarea

- Întocmirii dosarului pentru ocuparea unui post de farmacist șef – se va specifica locul de muncă unde va avea loc promovarea

- Înființare farmacie/drogherie în localitate – se va specifica localitatea de înființare

2. Documentele necesare pentru eliberarea CPC (se anexează cererii):
 1. Copie conformată cu originalul după diploma de licență (față-verso) - inclusiv pentru o a doua calificare relevantă;
 2. Copie conformată cu originalul dupa certificatul de membru al Colegiului Farmaciștilor din România (față-verso);
 3. Copie conformată cu originalul după actul de identitate sau pașaportul;
 4. Copie conformată cu originalul după documentele care atestă specialitățile obținute - farmacist specialist sau farmacist primar (dacă este cazul);
 5. Dovada achitării taxei de 100 lei; Taxa poate fi achitată în contul Colegiului Farmaciștilor din Cluj,  CIF 7309810, Cod IBAN: RO26 BTRL 0130 1205 9296 29XX deschis la Banca Transilvania Cluj sau se poate achita la sediul nostru în numerar/cu cardul.
 6. Copie conformată cu originalul după certificatul de căsătorie (dacă este cazul).
 
 
Biroul de Consiliu al Colegiului Farmaciștilor din CluCerere de inscriere - cerere obtinere certificat de membru al CFR


                                                             CĂTRE
 
                                    COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN CLUJ
                                                      
 
 
 
            Subsemnatul(a) __________________________________________________, alte nume _______________________ născut(ă) la data de ________________ în localitatea ______________________ judeţul _______________________________, posesor(are) a B.I./ C.I. seria ________ nr. _______________ eliberat(ă) de Poliţia Municipiului ___________________________________________ la data de ________________, CNP ___________________________, 
- cu domiciliul stabil în judeţul _________________________________ localitatea _______________________ str. ___________________________________ nr. _____ bl. ______ sc. ______ ap. _______,
- domiciliul flotant în judeţul Cluj, localitatea ___________________________ str. _______________________________ nr. ________ bl. ______ sc. _____ ap. _______,
- tel. fix ________________________ mobil _________________________
- adresa de e-mail __________________________________________________ - absolvent(ă) al(a) Facultăţii de Farmacie _____________________________________  promoţia ________ cu diploma seria ______ nr. _______________ adeverinţa nr. _____________ din data de _________________,
- angajat în funcţia de ___________ la SC _____________________________________ din localitatea _______________________________________________ începând cu data de __________________.
 
 
Vă rog să binevoiţi a-mi analiza dosarul în vederea emiterii certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România și înscrierii în evidențele Colegiului Farmaciştilor din Cluj.
 
 
 

 
Anexez în acest sens următoarele documente:
1. Cerere de înscriere în Colegiul Farmaciştilor din România (formular tip);
2. Titlul de calificare în profesia de farmacist (diploma de licenţă sau adeverinţa de absolvent – original);
3. Cazier judiciar (original)
4. Certificat de sănătate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de farmacist (fişa de aptitudini de la medicul de medicina muncii + viză medic psihiatru‚ sau adeverinţă de la medicul de familie + viză medic psihiatru → pentru cei care nu sunt salariaţi);
5. Declaraţie pe proprie răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate şi a faptului că la absolvirea facultăţii a depus jurământul (formular tip);
6. Copie act de identitate;
7. Copie certificat de căsătorie;
8. Fotografie tip buletin.
 
Menţionez că am achitat următoarele taxe (taxele se achită pe loc în momentul depunerii dosarului):
- taxa de intrare în cadrul Colegiului Farmaciştilor din România (10% din salarul minim pe economie conform legii, la data depunerii dosarului)
- cotizaţia pe anul în curs, conform Deciziei nr.2/2013 a Colegiului Farmaciştilor din România (300 lei an/25 lei lună)
 
            Declar pe propria răspundere că nu mai sunt membru al nici uneia dintre filialele judeţene ale Colegiului Farmaciştilor din România.
 
 
 
 
Data: ___________________                                          Semnătura: ___________________                                                             
                       
                                                       
                                              
 
*Sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate de către Colegiul Farmaciștilor din România strict în scopul prevazut de Legea exercitării profesiei de farmacist pe teritoriul României
 
Declarație pe proprie răspundere
 
 
 
 

                                                       DECLARAŢIE
 
 
 
 
 
            Subsemnatul (a) _____________________________________ farmacist, declar pe propria răspundere că:
 1. nu exercit profesia de medic;
 2. nu am suferit nici o condamnare prevăzută în Legea 95/2006, art. 572
 3. nu exercit nici o ocupaţie de natură a aduce atingere demnităţii profesiei de farmacist sau bunelor moravuri, precum:
  • comercializarea de băuturi alcoolice;
  • comercializarea de ţigări;
  • colaborarea la vânzarea unor publicaţii care aduc atingere bunurilor moravuri;
 4. am depus jurământul profesional la absolvirea facultăţii de farmacie.
 
 
 
 
 
 
Data: ________________
 
                                                                                              Semnătura,
 
 

 
 Cerere de inscriere in urma unui transfer de la alta filiala a CF din Romania

 
Cerere înregistrare în CF Cluj – transfer de la altă filială CFR
 
 
Către
Colegiul Farmaciştilor din Cluj
 
            Subsemnatul(a) __________________________________________________, alte nume _______________________ născut(ă) la data de ________________ în localitatea ______________________ judeţul _______________________________, posesor(are) a B.I./ C.I. seria ________ nr. _______________ eliberat(ă) de Poliţia Municipiului ___________________________________________ la data de ________________, CNP ___________________________,  
- cu domiciliul stabil în judeţul _________________________________ localitatea _______________________ str. ___________________________________ nr. _____ bl. ______ sc. ______ ap. _______,
- domiciliul flotant în judeţul Cluj, localitatea ___________________________ str. _______________________________ nr. ________ bl. ______ sc. _____ ap. _______,
- tel. fix ________________________ mobil _____________________________
- adresa de e-mail __________________________________________________ - absolvent(ă) al(a) Facultăţii de Farmacie ______________________________ din localitatea ____________________________promoţia ________ cu diploma seria ______ nr. _______________,
- angajat în funcţia de farmacist, având gradul profesional de farmacist ______________ la SC ________________________________________________________________ din localitatea _______________________________________________ începând cu data de __________________.
Vă rog să binevoiţi a mă primi ca membru al Colegiului Farmaciştilor din Cluj ca urmare a notei de transfer de la CF ______________________.
 
 
Declar pe propria răspundere că nu mai sunt membru al nici uneia dintre filialele judeţene ale Colegiului Farmaciştilor din România.
 
            Anexez copie conformă cu originalul după următoarele documente:
 1. nota de transfer
 2. diploma de licenţă
 3. certificat de membru al CF din România
 4. act identitate
 5. certificat de căsătorie
 6. contract de munca.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: ___________________                                                          Semnătura,
 
 
 
*Sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate de către Colegiul Farmaciştilor din România strict în scopul prevăzut de Legea exercitării profesiei de farmacist pe teritoriul României
 Cerere de reluare a calitatii de membru in urma suspendarii

Cerere reluare calitate de membru CFR – concediu maternitate
 
Către
Colegiul Farmaciştilor din Cluj
 
 
            Subsemnatul(a) ___________________________________________________ , în calitate de farmacist, membru al Colegiului Farmaciştilor din Cluj din anul _______, cu certificatul de membru seria_____, numărul_________, emis la data _________, pe numele_____________________________________, având:
            a) Domiciliul în jud. _________________ localit. _______________________ str. ______________________________ nr. ______ bl. _______ sc. _____ ap. _____, tel. Fix __________________ mobil ___________________ e-mail _________________ _________________________________________________________________
            b) locul de muncă _________________________________________;
            Vă solicit prin prezenta următoarele: Reluarea calităţii de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, începând cu data de _________________ .
            În susţinerea celor solicitate anexez următoarele documente (în copie):
1. Act aditional CIM (copie)
2. Chitanta privind achitarea cotizatiei pe anul in curs (se achita pe loc la depunerea documentelor).
3. Asigurarea de malpraxis valabila pe anul in curs
 
 
 
Data: ..............                                                                                  Semnătura,
 
 
*Sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate de catre Colegiul Farmacistilor din Romania strict in scopul prevazut de Legea exercitarii profesiei de farmacist pe teritoriul Romaniei
 Cerere de transfer catre o alta filiala a CF din Romania

Cerere transfer de la CF Cluj la o altă filială teritorială CFR
 
Către
Colegiul Farmaciştilor din Cluj
 
            Subsemnatul(a) ___________________________________________________ , în calitate de farmacist, membru al Colegiului Farmaciştilor din Cluj din anul _______, având:
            a) Domiciliul în jud. _________________ localit. _______________________ str. ______________________________ nr. ______ bl. _______ sc. _____ ap. _____, tel. Fix __________________ mobil ___________________ e-mail ________________________________________________________;
            b) cotizaţia achitată până la data de __________________;
            c) îndeplinesc condiţia de pregătire profesională continuă printr-un număr de _____ EFC pe perioada _________;
            Vă solicit prin prezenta următoarele: transferul la Colegiul Farmaciştilor din România – filiala ___________________________ începând cu data de ____________ .
 
            În susţinerea celor solicitate anexez următoarele documente:
1. Act de identitate (copie)
2. Dovada achitării cotizaţiei (copie)
3. Certificat de membru al CF din România (copie)
4. Dovada pregătirii continue pe anul in curs (copii conforme cu originalul).
 
 
 
Data: ..............                                                                                  Semnătura,
 
 
 
*Sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate de catre Colegiul Farmacistilor din Romania strict in scopul prevazut de Legea exercitarii profesiei de farmacist pe teritoriul Romaniei
 Cerere pentru vizarea anuala a Certificatului de membru al CF din Romania

Cerere vizare certificat de membru

CĂTRE
COLEGIUL FARMACIȘTILOR DIN CLUJ
 
      Subsemnatul/a:
Nume ___________________________ Iniţiala tatălui ______ Prenume _____________
_______________________, Nume înainte de căsătorie __________________________,
CNP___________________________, posesor/are al/a  C.I. Seria ____ Nr.                      ,
- cu domiciliul în judeţul ____________________________ localitatea                           
_______________________ Str. ___________________________________ nr. _____ bl.            
______sc. ______ ap. _______,
- reședința în judeţul Cluj, localitatea ___________________________ Str.                    
_______________________________ nr. ________ bl. ______ sc. _____ ap.                  ,
- tel.                                                                                                                                       ,
- adresa de e-mail                                                                                                                 ,
- absolvent/ă al/a Facultăţii de Farmacie a UMF                                                              ,
promoţia ________
- având Gradul profesional                                      - în Specialitatea
       □ Farmacist cu Drept de liberă practică   □ Farmacie generală
       □ Farmacist Rezident                                   □ Farmacie Clinică   
       □ Farmacist Specialist                                □ Laborator Farmaceutic                        
       □ Farmacist Primar                               □ Industrie farmaceutică și cosmetică                          
obținut în anul _______________,
- având Titlul științific:   
□ Doctor, obținut în anul _______________,
- angajat în funcţia de ___________________ la SC __________________________
                                                                     din localitatea                                                  
începând cu data de______________, normă de lucru ____ ore/zi.
Punct de lucru _______________________________                                                        ,
 
 
Vezi VERSO
 
 
- domeniu profesional:
□ Farmacie circuit deschis   □ Farmacie circuit închis        
□ Industrie                                □ Depozit  
□ Laborator                              □ Reprezentant medical 
□ Regulatory affairs               □ Învățămînt universitar
□ Altele care se precizează                                                                                                 .
       
        Vă  rog  să  binevoiţi  a  viza  Certificatul  de  membru  al  Colegiului  Farmaciștilor 
din România  cu  Seria  _____  nr. ___________  emis la data de ___________   pe numele  __________________________                                                        pentru anul _____________.
       
       Anexez următoarele documente  (a se bifa câmpurile corespunzătoare):
□ Împuternicire pentru depunerea documentelor
□ Împuternicire pentru ridicarea documentelor
□ Dovada achitării cotizaţiei pe anul _____    
□ Asigurare malpraxis valabilă (copie conformă cu originalul + semnătură farmacist)
□ Dovada efectuării pregătirii continue (copii conforme cu originalul ale diplomelor + semnătură farmacist) pentru anul  _______
Nr. diplome pt. care se  prezintă copii______
□ Certificat de membru în original.
 
 
 
 
Data                                                                                Semnătura
                                                                                                                                              
 
*Sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate de către Colegiul Farmaciștilor din România strict în scopul prevăzut de Legea exercitării profesiei de farmacist pe teritoriul RomânieiCerere suspendare calitate de membru si declaratie pe proprie raspundere 2021

COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN CLUJ
Cluj-Napoca, Str. Aurel Vlaicu nr. 4, Ap. 109DII, 400690
tel/fax. 0264-595255; 0744-777840
http://www.cluj.colegfarm.ro; e-mail: secretariat@colegfarmcluj.ro


Cerere suspendare calitate de membru CFR
 
Către
Colegiul Farmaciştilor din Cluj
 
            Subsemnatul(a) ___________________________________________________ , în calitate de farmacist, membru al Colegiului Farmaciştilor din Cluj din anul _______, cu certificatul de membru seria_____, numărul_________, emis la data_________, numele de pe certificat______________________________________, având:
            a) Domiciliul în jud. _________________ localit. _______________________ str. ______________________________ nr. ______ bl. _______ sc. _____ ap. _____, tel. Fix __________________ mobil ___________________ e-mail _________________ _________________________________________________________________
            b) locul de muncă _________________________________________;
            c) cotizaţia achitată până la date de __________________;
            d) îndeplinesc condiţia de pregătire profesională continuă printr-un număr de _____ EFC pe perioada cea mai recentă.
            Vă solicit, prin prezenta, suspendarea calităţii de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, începând cu data de _________________   din următorul motiv:
□ concediu medical / concediu de îngrijire a copilului;
□ exercitarea profesiei în străinătate;
□ alte motive obiective  ______________________________________________________
____________________________________________________________________
Mă oblig ca înainte cu 30 de zile de reluarea activităţii în Romania să informez Colegiul Farmaciştilor din Cluj.
           
În susţinerea celor solicitate anexez următoarele documente:
□ 1. Decizia de suspendare a contractului de munca (copie);
□ 2. Certificatul de membru al CFR şi legitimaţia de membru (original) – se returnează după înscrierea mențiunii de suspendare;
□ 3. Certificat de naștere copil (copie);
□ 4. Alte documente ___________________________________________________
 
 
 
Data: ..............                                                                                  Semnătura,

                                                                     Pag. 1


 
DECLARAȚIE  PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
 
Subsemnatul(a) _____________________, având CNP ______________________, CI/BI seria _____ nr. ___________, elibert de SPCLP ___________________, la data _______________, domiciliat/ă în ________________________________________________________, în calitate de membru al Colegiului Farmaciștilor din Cluj, cu certificatul de membru seria ______, nr. _____________, emis la data _______________, numele de pe certificat _________________________,  dau prezenta
 
DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE LA MOMENTUL SUSPENDĂRII DIN CALITATEA DE MEMBRU AL COLEGIULUI FARMACIȘTILOR DIN CLUJ
 
prin care declar că mi s-a adus la cunoștință că nu pot exercita profesia de farmacist în România decât dacă am calitatea de membru activ al Colegiului Farmaciștilor din România și că dacă voi exercita profesia de farmacist în perioada suspendării din această calitate voi comite infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii prevăzută și sancționată de art. 348 din Codul penal.
                Conform art. 568 din Legea nr. 95/2006 exercitarea profesiei de farmacist semnifică oricare dintre următoarele activități:

 •  prepararea formelor farmaceutice ale medicamentelor;
 • fabricarea și controlul medicamentelor;
 • controlul medicamentelor într-un laborator pentru controlul medicamentelor;
 • depozitarea, conservarea și distribuirea medicamentelor en gros;
 • aprovizionarea, pregătirea, testarea, stocarea, distribuirea și administrarea unor medicamente sigure și eficace, de calitatea corespunzătoare, în farmacii deschise publicului;
 • pregătirea, testarea, stocarea și administrarea unor medicamente sigure și eficiente, având calitatea corespunzătoare, în spitale;
 • furnizarea de informații și consiliere cu privire la medicamente ca atare, inclusiv cu privire la utilizarea lor corespunzătoare;
 • asistență personalizată pacienților care își administrează singuri medicația;
 • contribuirea la campanii locale sau naționale privind sănătatea publică;
 • raportarea reacțiilor adverse ale produselor farmaceutice către autoritățile competente.
 • colaborare cu medicul pentru stabilirea și urmărirea terapiei pacientului;
 • farmacovigilență;
 • fabricarea, controlul, depozitarea, conservarea și distribuția produselor din plante, suplimentelor nutritive, produselor igieno-cosmetice, dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive, medicamentelor de uz veterinar, substanțelor farmaceutice active și auxiliare;
 • analize în laboratoare de biochimie, toxicologie și igienă a mediului și alimentelor;
 • marketing și management farmaceutic;
 • activități didactice sau administrație sanitară.
 
                Îmi asum pe proprie răspundere că în perioada suspendării calității de membru al Colegiului Farmaciștilor din România NU voi exercita profesia de farmacist în România.
 
 
Data:                                                                                                                                                  Nume, prenume:


                                                                     Pag. 2
 Cerere înscriere concurs de dosare evaluatori RBPF

 Cerere înscriere concurs de dosare evaluatori RBPF

CĂTRE COLEGIUL FARMACIȘTILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA CLUJ
 
           Subsemnatul/a:
Nume ___________________________ Iniţiala tatălui ______ Prenume ________________
_______________________, Nume înainte de căsătorie ____________________________  ,
CNP___________________________, posesor/are al/a  C.I. Seria ____ Nr.                            ,
         - cu domiciliul în judeţul ____________________________ localitatea                                 
_______________________ Str. ___________________________________ nr. _____ bl.   
______sc. ______ ap. _______,
        - tel.                                                                                                                                      ,
        - adresa de e-mail                                                                                                               ,
        - absolvent/ă al/a Facultăţii de Farmacie a UMF (orașul)                                               ,
având gradul profesional (farmacist specialist / farmacist primar)                                    în specialitatea (Farmacie generală / Farmacie clinică / Laborator farmaceutic / Industrie farmaceutică)_____________________                                                             ___            ,
obținut la data de_______________, titlul științific (doctor) __________________________,
        - angajat în funcţia de   _____________________   _ la SC _______________________
                                                                            din localitatea                                                   ,         
domeniul profesional - farmacie circuit deschis / farmacie circuit închis / altele _________________, având ____ ani de experiență profesională în farmacie circuit deschis / farmacie circuit închis__________________,
        Vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la concursul de dosare organizat în vederea dobândirii calității de evaluator al aplicării Regulilor de Bună Practică Farmaceutică.
       Anexez următoarele documente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 
Data                                                                           Semnătura
                                                 

*Sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate de către Colegiul Farmaciștilor din România strict în scopul prevăzut de Legea exercitării profesiei de farmacist pe teritoriul României.
                                                                           
                       Convocare Adunare Generala Nationala 02.12.2019

Decizia nr.3/2015 a Consiliului Judetean al CF din Romania - filiala Cluj privind desfasurarea alegerilor

DECIZIA NR. 3
din 13.10.2015
 
În temeiul Capitolului III, Sectiunea a 5-a, din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, al Capitolului VI din Statutul Colegiului Farmaciştilor din România şi al Regulamentului Electoral publicat în MO Partea I nr.756 din 9.10.2015, Consiliul Judeţean al Colegiului Farmaciştilor din România – filiala Cluj
 
decide
 
1. Se aprobă data alegerilor pentru Consiliul Judeţean, reprezentanţi în Adunarea Generală Naţională, Comisia de Cenzori şi Comisia de disciplina pentru ziua de 26 noiembrie 2015, între orele 8-20, la sediul Colegiului Farmaciştilor din România – filiala Cluj, Cluj-Napoca str. Aurel Vlaicu nr.4 ap.109DII.
2. În cazul neîntrunirii numărului de votanţi, conform legii, al doilea tur de scrutin va avea loc în ziua de 10 decembrie 2015, între orele 8-20.
3. Se aprobă membrii Comisiei electorale de la nivelul Colegiului Farmaciştilor din România – filiala Cluj, în persoana următorilor farmacişti:
            1. Bărbat Veturia - farmacist primar, farmacist șef, Farmacia Paciența, Cluj Napoca;
2. Moş Elena – farmacist primar, Farmacia Chamomilla, Cluj-Napoca;
            3. Crişan Claudiu – farmacist primar, farmacist şef Farmacia Sananton Cluj-Napoca;
            4. Petrescu Radu – farmacist, Farmacia Victor Babeş, Cluj-Napoca.
4. Se aprobă următoarele modalităţi de anunţare a membrilor Colegiului Farmaciştilor din România – filiala Cluj privind data şi ora, locul, programul de desfăşurare a votării:
            a) publicarea în ziarul Făclia a datei şi orei, locului, programului de desfăşurare a votării;
            b) afişarea pe site-ul Colegiului Farmaciştilor din România – filiala Cluj a prezentei Decizii, a programului votării, Regulamentului electoral și precizări privind depunerea candidaturilor și desfășurarea alegerilor (www.cluj.colegfarm.ro);
            c) transmiterea tuturor informațiilor privind desfășurarea alegerilor, prin e-mail, tururor unităților farmaceutice și farmaciștilor ale căror date de contact există în baza de date a Colegiului Farmaciștilor din România- filiala Cluj, afişare la sediul Colegiului Farmaciştilor din România – filiala Cluj.
5. Depunerea candidaturilor se va realiza în perioada 16-23 noiembrie 2015, între orele 8-16.
 
Preşedinte,                                                                                  Secretar,
Farm.pr. Speranţa Iacob                                                           Farm.pr. Alexandru TomaDeclaratie de candidatura - formular

ANEXA Nr. 1
Declarație de candidatură
 
Subsemnatul/a ................................., cu domiciliul în............................., str. ........................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ........, sectorul/judeţul ..................., specialitatea ......................, gradul profesional ............................., titlul ştiinţific (dacă este cazul) ....................., având o vechime în profesie de............ ani, pentru alegerile din anul.............. depun prezenta declaraţie de candidatură la următoarele mandate din cadrul Colegiului Farmaciştilor din Judeţul ...................../Municipiul Bucureşti:
1. .......................... (membru în consiliul colegiului teritorial);
2. .......................... (reprezentant în Adunarea generală naţională);
3. .......................... (membru în comisia de cenzori);
4. .......................... (membru în comisia de disciplină).
De asemenea, declar că deţin funcţia de ............................ în cadrul .......................................... . (organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale)
Menţionez că am avut/nu am avut sancţiuni din partea Colegiului Farmaciştilor din România în ultimii 5 ani.
Prin prezenta, declar şi mă oblig ca, în situaţia în care voi fi ales în funcţia/funcţiile pentru care am candidat, să particip la toate activităţile şi acţiunile organului din care fac parte.
 
Am luat act de prevederile Statutului Colegiului Farmaciştilor din România, potrivit cărora absenţa mea nemotivată de la 3 şedinţe ale organului de conducere în care am fost ales atrage de drept revocarea mandatului încredinţat.
 
Data                                                                                                                        Semnătura
.........................                                                                                        .....................Model imputernicire depunere/ridicare documente

Model de împuternicire depunere dosar vizare/ridicare certificat de membru
 
 
 
ÎMPUTERNICIRE
 
 
Subsemnata/subsemnatul X Y, de cetățenie Română, născut la data de xx.xx.xxxx, la X, jud. X, domiciliat în Cluj-Napoca, str. xx, nr. xx, bl. xx, sc. xx, ap. xx, posesor al CI Seria KX, Nr. X, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la zz.ll.aaaa, CNP xxxxxxxxxxxx,
împuternicesc pe

Z W, de cetățenie Română, născut la data de xx.xx.xxxx, la X, jud. X, domiciliat în Cluj-Napoca, str. xx, nr. xx, bl. xx, sc. xx, ap. xx, posesor al CI Seria KX, Nr. X, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la zz.ll.aaaa, CNP xxxxxxxxxxxx,

să depună dosarul cu documentele necesare vizării certificatului de membru al CFR la sediul Colegiului Farmaciștilor Cluj ȘI/SAU să ridice CM vizat și adeverința cu creditele EFC de la sediul Colegiului Farmaciștilor Cluj.
 
Data                                                                                                  SemnăturaPROGRAMUL NAŢIONAL DE EDUCAŢIE FARMACEUTICĂ CONTINUĂ (EFC)

PROGRAMUL NAŢIONAL DE EDUCAŢIE FARMACEUTICĂ CONTINUĂ (EFC)
 
 
            În conformitate cu legislaţia actuală formele de învăţământ postuniversitar farmaceutic sunt:
            - rezidenţiatul
            - obţinerea titlului de farmacist specialist şi primar
            - obţinerea de competenţe şi supraspecializări
            - masteratul
            - doctoratul
            - educaţia farmaceutică continuă se referă la:
 • participări la cursuri postuniversitare
 • participări la manifestări ştiinţifice
 • publicarea de materiale ştiinţifice de profil farmaceutic
 • abonamente la reviste de specialitate de răspândire naţională şi/sau internaţională
 • participarea la reuniunile Societăţii de Ştiinţe Farmaceutice din România sau la alte Societăţi Ştiinţifice din domeniul farmaceutic din ţară şi străinătate
- calitatea de membru cotizant la Societatea de Ştiinţe Farmaceutice din România sau la alte Societăţi Ştiinţifice din domeniul farmaceutic din ţară şi străinătate
- calitatea de membru în colectivul de redacţie al unor reviste ştiinţifice şi de opinie din domeniul farmaceutic din ţară şi din străinătate.

ACREDITAREA ŞI CREDITAREA
1. Cursurile de pregătire postuniversitară pot fi organizate numai de către sau în colaborare cu o universitate acreditată.
2. Manifestările ştiinţifice pot fi organizate de către una din instituţiile următoare:
            - universităţi de Medicină şi Farmacie acreditate
            - Ministerul Sănătăţii Publice / Ministerul Educaţiei şi Cercetării
            - Societatea de Ştiinţe Farmaceutice, de Istoria Farmaciei şi altele din domeniul farmaceutic
            - Colegiul Farmaciştilor din România şi /sau filialele acestuia.

CREDITAREA FORMELOR DE EDUCAŢIE FARMACEUTICĂ CONTINUĂ
            Unitatea de creditare este ORA DE EDUCAŢIE FARMACEUTICĂ CONTINUĂ.
Reguli de creditare:
            - numărul maxim de ore de educaţie farmaceutică continuă pe zi va fi de 6 pentru cursuri postuniversitare şi maxim 8 pentru simpozioane sau congrese
            - sesiunile poster se creditează cu ½ din durata efectivă.

A. Creditarea cursurilor
Criterii:
            - durata cursului
            - existenţa unui stagiu / demonstraţie – practică.
            Creditarea se va face în funcţie de numărul de ore efective teoretice de educaţie farmaceutică continuă. Cele care dovedesc existenţa unui stagiu practic asociat vor fi creditate cu 1,25 x durata efectivă.
            Participarea la cursuri internaţionale, cu valoare recunoscută (creditate de o societate/organism profesional european/internaţional) va fi creditată cu numărul de ore internaţionale de EFC conferit de către organismul care a creditat cursul x 3 ori.
            Lectorii care susţin prelegeri în cadrul unui curs postuniversitar vor fi creditaţi cu 3 x numărul de ore efective predate în cadrul cursului.
            Participarea la reuniunile Societăţii de Ştiinţe Farmaceutice din România sau la alte Societăţi Ştiinţifice din domeniul farmaceutic din ţară şi din străinătate (2 credite / reuniune ® fără lucrare şi 4 credite / reuniune  ® cu lucrare).
            Calitatea de membru cotizant la Societatea de Ştiinţe Farmaceutice din România sau la alte Societăţi Ştiinţifice din domeniul farmaceutic din ţară şi din străinătate (5 credite / an).
            Calitatea de membru în colectivul de redacţie al unor reviste ştiinţifice şi de opinie din domeniul farmaceutic din ţară şi din străinătate (10 credite / an).

B. Creditarea participărilor la manifestări ştiinţifice
Criterii:
            - manifestări internaţionale, naţionale, locale
            - cu / fără lucrare.
            Manifestările locale şi naţionale vor primi un număr de ore de EFC egal cu durata efectivă.
a) Participarea cu conferinţă va primi un număr de ore de EFC dublu pentru fiecare conferinţă.
 
b) Participarea cu lucrări (comunicări orale, postere) se adaugă ½  din numărul de credite corespunzător manifestării pentru fiecare lucrare pentru primul autor; se adaugă ¼ din numărul de credite pentru ceilalţi coautori.
            Participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute se vor credita cu de 3 x numărul de ore EFC conferit de către organismul care a creditat manifestarea.
 
c) Creditarea publicaţiilor farmaceutice:
            - Articole în revista „Farmacia” – 50 credite (EFC) pentru singur sau prim autor; 25 credite (EFC) pentru coautori.
            - Articole în reviste de circulaţie naţională („Gazeta Farmaciştilor”, „Lumea Farmaceutică”, „Clujul Medical”, etc.) – 10 credite / articol.
            - Articole de interes profesional în mass media – 5 credite / articol.
            - Capitole de carte în tratate de specialitate – 100 credite / capitol.
            - Carte / monografie de specialitate – 200 credite.
            - Publicaţii de specialitate în străinătate în reviste indexate / cărţi în edituri consacrate x 3.
d) Abonamente  la reviste de specialitate
            La revista „Farmacia „ – 15 credite / abonament anual
            La revista „Gazeta Farmaciştilor”, „Lumea Farmaceutică” şi alte reviste de specialitate – 5 credite / abonament anual.

Stabilirea creditării farmacistului
            În funcţie de participarea la diferite forme de EFC, acestea se echivalează cu creditele.
            Finalizarea anumitor forme de învăţământ postuniversitar se creditează astfel:
                        - obţinerea titlului de farmacist rezident – 50 credite
                        - obţinerea titlului de farmacist specialist – 100 credite
                        - obţinerea titlului de farmacist primar – 150 credite
                        - obţinerea de competenţe – 50 credite
                        - obţinerea masteratului – 100 credite
                        - obţinerea doctoratului – 300 credite.
Punctajul minim admis la nivel naţional este de 40 credite / an.
 
OBSERVAŢIE
            Se pot lua în calcul punctaje obţinute în ultimii 3 ani.
 
 RBPF - Anexa cerere evaluare: date societate si farmacie

ANEXA 1 CERERE EVALUARE RBPF 2019


 
 
SC _______________________________________SRL/SA
Sediul social
Judeţul_______________, localitatea ____________________________, str. _____________ _______________ nr. ______ bl.______ ap._______
Tel./fax _________________________ e-mail _____________________________________
Reprezentant legal: numele şi prenumele ___________________________, nr. tel. _______ adresa e-mail ___________________________________
CIF _____________ J___/____/________
Cod IBAN _________________________________ Banca ___________________________
 
 
 
 
Punct de lucru Denumire ___________________________________________________
Autorizaţia de funţionare: Nr. ___________ din data de ______________
Adresa punct de lucru
Judeţul_______________, localitatea ____________________________, str. _____________ _______________ nr. ______ bl.______ ap._______
Tel. __________________________ adresa e-mail __________________________________
Farmacist şef: numele şi prenumele _____________________________________________, nr. tel. __________________________ adresa e-mail ________________________________
 
 
Program de funcţionare al farmaciei:
L – V ..........................
S .........................., D ...........................
Sărbători legale ..................................
 
 
 
 
COMPLETAT DE FARMACIST ŞEF:
(Nume, prenume, semnătura, ştampila farmaciei) ......................................................................................... .
 
 RBPF - Anexa cerere evaluare: oficine

ANEXA 3 CERERE EVALUARE RBPF 2019

COLEGIUL FARMACIȘTILOR DIN CLUJ

 
 
ANEXA 3 **
la Procesul verbal de evaluare RBPF numărul ................. din data ..................... al Farmaciei .......................................... din jud. Cluj, localitatea ................................................, str. ............ ....................................... nr. ..............
 
 
OFICINE LOCALE DE DISTRIBUŢIE
 
 
Nr. crt. Adresa Program de funcţionare Farmacistul responsabil
1  
 
   
2  
 
   
3  
 
   
4  
 
   
5  
 
   
6
 
     
 
 
 
COMPLETAT DE FARMACIST ŞEF:
(Nume, prenume, semnătura, ştampila farmaciei) ......................................................................................... .
 
ECHIPA DE EVALUARE:
.............................................................
.............................................................
 
 DATA EVALUĂRII ..................................
         
 
**Se completează de către farmaciile care au oficine locale de distribuţie. Echipa de evaluare verifică concordanţa cu documentele din dosarul standard.RBPF - Anexa cerere evaluare: personal

ANEXA 2 CERERE EVALUARE RBPF 2019

COLEGIUL FARMACIȘTILOR DIN CLUJ
 
 
ANEXA 2*
la Procesul verbal de evaluare RBPF numărul ................. din data ..................... al Farmaciei .......................................... din jud. Cluj, localitatea ................................................, str. ............ ....................................... nr. ..............
 
PERSONALUL DE SPECIALITATE
 
Nr. crt. Numele şi prenumele CNP Funţia CIM/PFI (forma de angajare, nr. şi data încheierii contractului) Norma de muncă (nr. ore/zi) Certificat de membru al CF (seria, nr., data eliberării)
1  
 
         
2  
 
         
3  
 
         
4  
 
         
5  
 
         
6  
 
         
7  
 
         
8  
 
         
9  
 
         
10  
 
         
 
COMPLETAT DE FARMACIST ŞEF:
(Nume, prenume, semnătura, ştampila farmaciei ) ......................................................................................... .
 
 
*Se completează de către farmacistul şef, alături de cererea de evaluare. Echipa de evaluare verifică concordanţa cu documentele din dosarul standard.
 
ECHIPA DE EVALUARE:
.............................................................
.............................................................
 DATA EVALUĂRII ..................................RBPF - Cerere evaluare

SC __________________________
Sediul social_______________________
Adresa punct de lucru _________________
CIF _____________ J___/____/________
Tel. __________________________
Nr. integistrare doc. farmacie ________________
 

CĂTRE
COLEGIUL FARMACIŞTILOR CLUJ
 
            Subsemnata/subsemnatul___________________________________________________ farmacist şef la Farmacia ___________________________________________________, situată în _______________________________________________________, vă solicit programarea vizitei de evaluare a Colegiului Farmaciştilor din Cluj pentru acordarea (prelungirea valabilității) certificatului RBPF, pentru anul 2019. Mentionăm că Certificatul RBPF seria _____ nr. ______ al farmaciei noastre este valabil pana la data de___________ .
            Anexez următoarele documente:
 • Anexa la cererea de evaluare (datele societății);
 • Anexa privind personalul de specialitate, la data solicitării;
 • Anexa privind oficinele locale de distribuție (dacă este cazul);
 • Dovada achitării taxei de evaluare, în valoare de 150 lei (taxa se achită în contul  RO26 BTRL 0130 1205 9296 29XX deschis la Banca Transilvania Cluj – societăţile comerciale cu mai multe puncte de lucru pot face un singur OP);
 • Fișele postului (în original) pentru farmacişti, în vederea vizării, conform Legii nr.95/2006 (doar cele care nu sunt vizate);
 • Copie după autorizația de funcționare a farmaciei (față-verso dacă este cazul);
 • Copie după certificatul RBPF al farmaciei (față-verso dacă este cazul).
 
 
Data_______________
 
                                                                                              Semnătura,
                                                                                              _______________________Regulament electoral Colegiu 2019

Regulament electoral Colegiu 2019Regulament electoral al Colegiului Farmacistilor din Romania din 29.09.2015

În vigoare de la 09.10.2015
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 756 din 09.10.2015

Regulamentul electoral
CAPITOLUL I Dispoziţii generale
Art. 1. - (1) Membrii consiliului colegiului teritorial, reprezentanţii în Adunarea generală naţională a Colegiului Farmaciştilor din România, membrii comisiei de disciplină, inclusiv cei ai Comisiei superioare de disciplină, precum şi membrii comisiei de cenzori se aleg prin votul direct, secret şi liber exprimat de către farmaciștii membri ai Colegiului Farmaciștilor din România.
(2) Membrii biroului consiliului colegiului de la nivel teritorial sau a Consiliului național al Colegiului Farmaciștilor din România se aleg în mod individual de către membrii consiliul teritorial, respectiv de către Consiliul naţional al Colegiului Farmaciştilor din România.
Art. 2. - Dreptul de vot, precum şi dreptul de a fi ales poate fi exercitat numai de către farmaciştii membri ai Colegiul Farmaciştilor din România.
Art. 3. - Dreptul de a alege şi de a fi ales se poate exercita numai în cadrul colegiului teritorial la care este înregistrat farmacistul.
Art. 4. - (1) O persoană poate candida atât pe lista membrilor consiliului colegiului teritorial, cât şi pe cea a reprezentanţilor în Adunarea generală naţională a Colegiului Farmaciştilor din România.
(2) Nu se va putea candida concomitent pentru mandatele prevăzute la alin. (1) şi pentru mandatul de membru în comisia de cenzori.
(3) Calitatea de membru al comisiei de disciplină, respectiv al Comisiei superioare de disciplină, este incompatibilă cu orice altă funcţie din cadrul Colegiului Farmaciştilor din România, atât la nivel naţional, cât şi teritorial.
Art. 5. - În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor, se vor organiza comisii electorale teritoriale de către consiliile colegiilor teritoriale, respectiv o Comisie Electorală Centrală organizată de Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România şi aprobată de către Consiliul naţional al Colegiului Farmaciştilor din România.
Art. 6. - (1) Membrii comisiilor electorale nu pot candida la posturile elective din cadrul Colegiului Farmaciştilor din România, în legislatura pentru care se organizează alegerile.
(2) Înaintea alegerii în această funcţie, ei se vor angaja în scris să nu candideze pentru
2
o funcţie electivă în legislatura pentru care se organizează respectivele alegeri și că își vor exercita mandatul de membru al comisiei electorale până la finalizarea procesului electoral conform prezentului regulament.
CAPITOLUL II Comisiile electorale
Secțiunea 1 Comisia electorală de la nivelul colegiului teritorial
Art. 7. - (1) Comisia electorală de la nivelul colegiului teritorial este formată din 3-7 membri, în funcţie de numărul membrilor colegiului respectiv, aprobaţi în mod individual de către consiliul colegiului teritorial la propunerea biroului executiv.
(2) În şedinţa de numire a comisiei electorale se va fixa şi data primei întruniri a acesteia, dată care trebuie să fie cu cel puţin 15 zile calendaristice înaintea datei alegerilor.
Art. 8. - (1) Comisiile electorale nu sunt subordonate organelor de conducere ale Colegiului Farmaciştilor din România.
(2) Comisiile electorale îşi vor desfăşura activitatea sub supravegherea şi controlul Comisiei Electorale Centrale, respectând legea, Statutul Colegiului Farmaciştilor din România, şi prezentul regulament electoral.
Art. 9. - Comisia electorală va funcţiona la sediul colegiului teritorial. Acesta va pune la dispoziţie comisiei, pe toată durata funcţionării sale, un spaţiu corespunzător desfăşurării activităţilor, asigurând totodată condiţiile materiale necesare funcţionării comisiei şi organizării alegerilor.
Art. 10. - (1) La prima întrunire comisia electorală îşi va alege dintre membrii săi un preşedinte şi un secretar.
(2) Preşedintele conduce şedinţele şi activitatea comisiei electorale şi este singurul abilitat să facă publice datele şi informaţiile ce decurg din activitatea comisiilor electorale.
Art. 11. - În termen de maximum 3 zile de la data primei sale întruniri, comisia electorală, prin preşedinte, va comunica Comisiei Electorale Centrale componenţa comisiei, funcţiile deţinute în cadrul comisiei de către fiecare membru, adresa sediului unde îşi desfăşoară activitatea, numerele de telefon şi de fax sau, după caz, şi adresele de e-mail.
Art. 12. - (1) Deciziile comisiei electorale se iau cu majoritate simplă de voturi, în prezenţa a minimum jumătate plus unu dintre membrii săi.
3
(2) În cazul egalităţii de voturi la luarea unei decizii, votul preşedintelui este decisiv.
(3) Prezenţa preşedintelui sau a secretarului este obligatorie.
Art. 13. - Şedinţele comisiei electorale vor fi consemnate de către secretarul comisiei în procese-verbale de şedinţă, care vor fi semnate de către preşedinte, secretar şi ceilalţi membri prezenţi ai comisiei electorale.
Art. 14. - Deciziile emise de către comisia electorală sau orice alt act emanând de la aceasta vor fi semnate de către preşedinte şi secretar.
Art. 15. - Pe timpul funcţionării sale comisia electorală va avea o ştampilă proprie, care va fi ţinută de către preşedintele comisiei sau, în lipsa acestuia, de către secretar.
Art. 16. - Comisia electorală va informa imediat Comisia Electorală Centrală despre problemele apărute în legătură cu interpretarea şi aplicarea prezentului regulament electoral şi se va conforma deciziilor de îndrumare ale Comisiei Electorale Centrale.
Art. 17. - Atribuţiile comisiei electorale sunt următoarele:
a) organizează desfăşurarea alegerilor la nivel teritorial;
b) preia listele cu membrii colegiului teritorial;
c) aduce la zi listele cu alegători, dacă este cazul;
d) aprobă lista finală cu alegători;
e) primeşte candidaturile depuse;
f) verifică îndeplinirea condițiilor de fond și formă a candidaturilor depuse înregistrându-le pe cele care îndeplinesc cerințele legale și respingandu-le pe cele neconforme sau nelegale;
g) face publice, prin afişare la sediul comisiei și pe site-ul colegiului teritorial, candidaturile depuse, data și locul alegerilor;
h) comunică Comisiei electorale centrale numărul de alegători şi candidaţii la funcţiile de conducere;
i) conduce operaţiunile de votare, luând toate măsurile de ordine în teritoriul în care are loc votarea;
j) numără voturile, stabileşte valabilitatea voturilor exprimate, totalizează voturile exprimate şi stabileşte rezultatele alegerilor;
k) redactează, în două exemplare, procesele-verbale de desfăşurare a alegerilor şi procesul-verbal al rezultatelor finale;
l) înaintează Comisiei electorale centrale un exemplar al procesului-verbal de desfăşurare a alegerilor, al procesului verbal al rezultatelor finale, însoţit de listele cu candidaţi în maximum 48 de ore de la finalizarea termenului de depunere a candidaturilor;
4
m) organizează, dacă este cazul, noi alegeri;
n) acreditează, la cerere, observatori ai societăţii civile;
o) emite mandatele celor aleşi;
p) îndeplineşte orice altă activitate privind alegerile, dispusă de Comisia electorală centrală sau stabilită prin prezentul regulament electoral.
Art. 18. - În vederea alegerii biroului consiliului teritorial, comisia electorală de la nivelul fiecărui colegiu convoacă, în termen de maximum 5 zile de la validarea alegerilor, consiliul colegiului teritorial.
Art. 19. - (1) Prima şedinţă a consiliului colegiului teritorial, de alegere a biroului, este condusă de comisia electorală teritorială.
(2) După alegerea biroului consiliului colegiului teritorial, comisia electorală teritorială
comunică Comisiei Electorale Centrale componența noului birou executiv iar după validarea alegerii acestuia predă membrilor biroului executiv mandatele și îşi încetează de drept activitatea, fiind considerată dizolvată.
(3) Președintele comisiei electorale va preda toate documentele rezultate în urma activității comisiei electorale precum și eventualele mijloace care au fost puse de către colegiul teritorial lla dispoziția comisiei electorale ori a membrilor acesteia.
Secțiunea a 2-a Comisia Electorală Centrală
Art. 20. - Comisia Electorală Centrală este formată din 5 membri aprobaţi de către Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România, care, în şedinţa de aprobare a comisiei, va stabili şi prima dată de întrunire a acesteia.
Art. 21. - (1) Comisia Electorală Centrală va funcţiona la sediul Colegiului Farmaciştilor din România.
(2) Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România va pune la dispoziţie Comisiei Electorale Centrale, pe toată durata funcţionării sale, un spaţiu corespunzător desfăşurării activităţilor, asigurând totodată condiţiile materiale necesare funcţionării acesteia.
Art. 22. - Prin grija Biroului executiv, Comisia Electorală Centrală va avea la dispoziţia sa un secretariat tehnic condus de către secretarul acesteia.
Art. 23. - (1) La prima întrunire Comisia Electorală Centrală îşi va alege dintre membrii săi un preşedinte şi un secretar.
(2) Preşedintele conduce şedinţele Comisiei Electorale Centrale şi este singurul
5
abilitat să facă publice datele şi informaţiile decurgând din activitatea comisiilor electorale.
Art. 24. - (1) Deciziile Comisiei Electorale Centrale se iau cu majoritate simplă de voturi, în prezenţa a minimum 4 dintre membrii săi.
(2) În cazul egalităţii de voturi la luarea unei decizii, votul preşedintelui este decisiv.
Art. 25. - Şedinţele Comisiei Electorale Centrale vor fi consemnate de către secretarul acesteia în procese-verbale de şedinţă, care vor fi semnate de către preşedinte, secretar şi de către ceilalţi membri prezenţi.
Art. 26. - Deciziile emise de către Comisia Electorală Centrală sau orice alt act emanând de la aceasta vor fi semnate de către preşedinte şi secretar.
Art. 27. - Pe timpul funcţionării sale, Comisia Electorală Centrală va avea o ştampilă proprie, care va fi ţinută de către preşedintele acesteia sau, în lipsa acestuia, de către secretar.
Art. 28. - Atribuţiile Comisiei Electorale Centrale sunt următoarele:
a) asigură organizarea alegerilor la nivelul întregii țări luând ori ce măsură necesară organzării și finalizării procesului electoral;
b) urmăreşte şi asigură respectarea şi aplicarea corectă a dispoziţiilor legale, a celor statutare privitoare la alegeri şi ale prezentului regulament electoral pe întregul teritoriu al ţării;
c) asigură şi răspunde de interpretarea uniformă a acestor dispoziţii;
d) face publice pe site-ul Colegiului Farmaciștilor din România datele organizării alegerilor la fiecare colegiu teritorial precum și locul unde urmează să aibă loc votarea;
e) emite decizii de îndrumare cu privire la aplicarea regulamentului de organizare a alegerilor și a celorlalte prevederi legale referitoare la alegerea membrilor organelor de conducere ale Colegiului Faramaciștilor din România de la nivel național sau teritorial;
f) rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate şi soluționează contestaţiile cu privire la modul de constituire, componenţa şi activitatea comisiilor electorale teritoriale;
g) primeşte şi soluţionează contestaţiile declarate împotriva deciziilor comisiilor electorale teritoriale inclusiv cele referitoare la respingerea sau aprobarea candidaturii;
h) primeşte listele cu candidaţi trimise de comisiile electorale teritoriale;
i) primeşte procesele-verbale de desfăşurare a alegerilor întocmite de comisiile electorale teritoriale, precum şi procesele-verbale conţinând rezultatele alegerilor;
j) soluționează contestațiile împotriva modului de desfășurare a votării și stabilire a rezultatelor;
6
k) validează în termen de maximum 3 zile alegerile desfăşurate la nivelul colegiilor teritoriale;
l) convoacă, în termen de maximum 3 zile de la validarea alegerilor, noul Consiliu naţional al Colegiului Farmaciştilor din România şi conduce prima şedinţă a acestuia, în care se va alege Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România;
m) pe întreaga perioadă a procesului electoral pastrează și gestionează toate documentele legate de procesul alegerilor iar la final le predă spre păstrare și arhivare secretariatului Colegiului Farmaciștilor din România. Toate documentele rezultate în urma procesului electoral se vor păstră până la data finalizării următorului proces electoral când vor fi distruse cu excepția proceselor vebale de validare a alegerilor și a câte un exemplar al madatelor emise care urmează să se arhiveze;
n) pe perioada, între alegeri, desemnează membrii supleanți ca titulari în cazul vacantării unui loc în organele de conducere sau în comisiile de disciplină.
Art.29. - După alegerea Biroului executiv al Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România, Comisia Electorală Centrală va funcționa pe lângă Consiliul Național până la data următoarelor alegeri când se va alege o altă comisie.
Art.30. – Toate documentele rezultate în urma procesului electoral, atât la nivel național cât și de la nivel teritorial, se vor păstră până la data finalizării următorului proces electoral când vor fi distruse cu excepția proceselor vebale de validare a alegerilor și a unui exemplar al madatelor emise care se vor arhiva.
CAPITOLUL III Candidaturile
Art.31. - Declaraţiile de candidaturi se vor înregistra la secretariatul colegiului teritorial, conform calendarului electoral aprobat de consiliul colegiului teritorial.
(2) Termenul de depunere a candidaturilor expiră cu 3 zile înaintea datei stabilite pentru organizarea alegerilor.
Art.32. - (1) Declaraţia de candidatură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, va fi dactilografiată şi va cuprinde:
a) numele şi prenumele, domiciliul, specialitatea, gradul profesional şi, acolo unde este cazul, titlul ştiinţific ale candidatului;
b) funcțiile deținute în cadrul organele de conducere al Colegiului Farmaciștilor din România de la nivel național sau teritorial, începând cu anul 2007, precum
7
și indicarea perioadei în care au fost exercitate aceste funcții;
c) mandatul sau mandatele pentru care se candidează;
d) funcţiile pe care candidatul le deţine în alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale;
e) vechimea în profesie a candidatului;
f) dacă candidatul a avut sancţiuni din partea Colegiului Farmaciştilor din România în ultimii 5 ani;
g) angajamentul candidatului că se obligă ca, în situaţia în care va fi ales, să participe la toate activităţile şi acţiunile organului din care face parte;
h) declaraţia candidatului că a luat act de prevederile statutare privind revocarea de drept a mandatului încredinţat, în cazul în care absentează de 3 ori nemotivat de la şedinţele organului în care a fost ales;
i) data şi semnătura candidatului.
(2) Pentru comisia de disciplină pot candida doar farmacişti cu o vechime de peste 7 ani în profesie şi care nu au avut abateri disciplinare în ultimii 5 ani.
Art. 33. - După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, comisiile electorale teritoriale încheie un proces-verbal prin care constată rămânerea definitivă a candidaturilor.
Art. 34. - (1) Comisia electorală teritorială va întocmi listele finale cu candidaturi şi le va trimite împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a rămânerii definitive a candidaturilor Comisiei electorale centrale, cel mai târziu la 48 de ore după întocmirea și aprobarea lor;
(2) Listele finale cu candidaturi, în ordinea depunerii candidaturilor, vor fi afişate, prin grija comisiei electorale teritoriale, la sediul acesteia, precum şi în alte locuri stabilite de biroul executiv al colegiului teritorial sau de Comisia Electorală Centrală precum și pe site-ul colegiului teritorial.
(3) Listele finale cu candidaturi vor menţiona data, locul şi programul de desfăşurare a alegerilor.
CAPITOLUL IV Buletinele de vot
Art. 35. - (1) Modelul buletinelor de vot este prevăzut în anexa nr. 2.
(2) Numărul de foi al buletinelor de vot va fi stabilit de comisia electorală teritorială în funcţie de numărul candidaţilor.
(3) Buletinele de vot se vor tipări de comisia electorală cu sprijinul material şi logistic al colegiilor teritoriale.
8
(4) Un model al buletinelor de vot se va afişa la sediul comisiei electorale teritoriale, cu cel puţin 24 de ore înaintea datei votării, după ce a fost vizat şi anulat de către preşedintele comisiei electorale teritoriale.
Art. 36. - (1) Vor exista 4 modele de buletine de vot, în funcţie de mandatul pentru care se candidează:
a) membru în consiliul colegiului teritorial;
b) reprezentant în Adunarea generală naţională;
c) membru al comisiei de disciplină;
d) membru al comisiei de cenzori.
(2) Pe buletinul de vot candidaţii vor fi trecuţi în ordinea alfabetică a numelui, menţionându-se numele, prenumele şi gradul profesional.
Art. 37. - Buletinele de vot vor fi tipărite cu cel puţin 5 zile înaintea datei votării şi vor fi primite pe bază de proces-verbal de către comisia electorală, care, după verificarea conformităţii şi a exactităţii conţinutului, le va păstra sub sigiliu până în ziua votării.
Art. 38. - (1) Pe buletinele de vot se va menţiona numărul maxim al membrilor organului de conducere pentru care este buletinul de vot.
(2) Numărul membrilor consiliului colegiului teritorial se va stabili după următoarele proporţii:
a) 7 membri, pentru un număr de până la 100 de farmacişti înscrişi;
b) 11 membri, pentru un număr de 101 până la 500 de farmacişti înscrişi;
c) 13 membri, pentru un număr de 501 până la 1.000 de farmacişti înscrişi;
d) 19 membri, pentru un număr de peste 1.000 de farmacişti înscrişi.
(3) Numărul membrilor supleanţi ai consiliului colegiului teritorial va fi stabilit de comisia electorală teritorială potrivit următoarelor proporţii:
a) 3 membri, pentru un număr de până la 100 de farmacişti înscrişi;
b) 5 membri, pentru un număr de 101 până la 500 de farmacişti înscrişi;
c) 9 membri, pentru un număr de 501 până la 1.000 de farmacişti înscrişi;
d) 11 membri, pentru un număr de peste 1.000 de farmacişti înscrişi.
(4) Potrivit aceloraşi proporţii, se va stabili şi numărul membrilor supleanţi pentru Adunarea generală naţională a Colegiului Farmaciştilor din România.
(5) Norma de reprezentare în Adunarea generală naţională este de 1/50 de membri.
(6) Comisia de disciplină de la nivel teritorial este formată din 3 membri titulari şi 2 membri supleanţi, iar Comisia superioară de disciplină, din 5 membri titulari şi 3 membri supleanţi.
9
(7) Numărul cenzorilor va fi de 3 membri. Dacă vor exista mai multe candidaturi în caz de vacantare primul membru neales devine membru titular.
Art. 39. - (1) Buletinele de vot se vor asigura în număr suficient, conform listelor cu alegători, cu un plus de 5% faţă de numărul alegătorilor.
(2) Buletinele de vot vor fi autentificate de comisia electorală teritorială prin aplicarea ştampilei proprii pe faţa buletinului de vot, în momentul înmânării buletinului de vot către alegător.
Art. 40. - Buletinele neconforme, inexacte, deteriorate sau cele completate greşit de către alegători în timpul votării vor fi anulate prin menţiunea şi semnătura preşedintelui, aplicându-se totodată şi ştampila comisiei electorale teritoriale.
CAPITOLUL V Desfăşurarea votării
Art. 41. - (1) Perioada depunerii candidaturilor precum și data votării, inclusiv data celui de al doilea tur de scrutin, dacă este cazul, precum şi locul votării se vor aproba de către consiliul colegiului teritorial și vor fi comunicate Comisiei Electorale Centrale.
(3) Data votării se va afișa la sediul colegiului teritorial și se va publica publica pe site-ul propriu cu cel puțin 15 zile înaintea votării.
(2) Locul şi programul de desfăşurare a votării vor fi comunicate, cu cel puţin 3 zile înaintea votării, prin afişare la sediul colegiului, prin publicare pe site-ul propriu al colegiului teritorial, precum şi în alte locuri ori prin alte modalităţi stabilite de consiliul teritorial sau de către Comisia Electorală Centrală.
Art. 42. - (1) Votarea, la nivelul oricărei secţii de votare, va avea loc numai în prezenţa a minimum 1/2 din numărul membrilor comisiei electorale teritoriale şi a preşedintelui acesteia sau, în lipsa temporară a acestuia, a secretarului comisiei electorale teritoriale.
(2) Exprimarea votului se va face prin tăierea din buletinul de vot a numelui candidatului pentru care nu se doreşte acordarea votului. Candidaţii ale căror nume nu au fost tăiate se consideră ca fiind votaţi.
Art. 43. - (1) Alegerile se pot desfăşura pe o perioadă de maximum 2 zile consecutive, perioadă stabilită de consiliul colegiului teritorial, între ora 8,00 şi 20,00 în prima zi de vot şi 8,00-14,00 în a doua zi de vot, acolo unde au fost stabilite două zile de votare.
(2) Cu o oră înaintea începerii votării, preşedintele comisiei electorale teritoriale, în prezenţa celorlalţi membri, verifică urnele şi existenţa listelor electorale şi a buletinelor de vot, iar după închiderea urnelor le sigilează aplicând ştampila secţiei
10
comisiei electorale teritoriale peste semnătura sa, a secretarului şi a încă unui membru al comisiei.
(3) Preşedintele este obligat să ia măsurile necesare pentru exprimarea secretă a votului şi pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii, luând, cu consultarea comisiei electorale teritoriale, toate măsurile de natură a asigura desfăşurarea votării.
(4) Dacă alegerile locale au fost organizate într-o singură zi, la cererea comisiei electorale locale, Comisia Electorală Centrală poate dispune prelungirea alegerilor cu încă o zi.
Art. 44. - (1) La sfârşitul orelor de votare, preşedintele comisiei electorale teritoriale împreună cu secretarul şi cu încă un membru al comisiei, în prezenţa celorlalţi membri ai comisiei, vor sigila urnele şi vor întocmi un proces-verbal cu privire la desfăşurarea votării din ziua respectivă, menționând numărul persoanelor care au votat, numărul buletinelor de vot folosite şi al celor anulate.
(2) Listele cu alegători, buletinele de vot rămase şi cele anulate, precum şi ştampila secţiei de votare vor fi depozitate în condiţii de maximă securitate, de regulă într-un fişet metalic, care va fi închis şi sigilat în prezenţa persoanelor menţionate la alin. (1). În aceleaşi condiţii se va închide şi încăperea în care se găseşte urna de votare.
(3) Despre toate aceste operaţiuni se va face menţiune în procesul-verbal întocmit la sfârşitul zilei de votare.
Art. 45. - (1) Biroul executiv al Consiliului național al Colegiului Faramciștilor din România poate desemna un membru al său sau altă persoană să supravegheze organizarea și desfăşurarea alegerilor.
Art. 46. - (1) Fiecare farmacist cu drept de vot, după ce se legitimează şi semnează în lista de votare, primeşte de la membrii comisiei electorale teritoriale câte un buletin de vot pentru fiecare funcţie, pe care se va aplica ştampila comisiei electorale teritoriale de către preşedinte sau de către secretar.
(2) Farmaciştii membri ai colegiului respectiv care nu se regăsesc pe listele de votare vor fi înscrişi de către preşedintele comisiei electorale teritoriale sau de către secretarul acesteia în listele de votare, menţionându-se toate datele de identificare din cartea de identitate/buletin sau din paşaport.
Art. 47. - (1) Alegătorii vor vota separat, astfel încât să se asigure exprimarea secretă a votului.
(2) În ziua exprimării votului se interzice orice fel de campanie electorală ori altă manifestare asemănătoare. Comisia electorală teritorială va lua toate măsurile necesare în vederea interzicerii campaniei electorale în ziua votării.
11
CAPITOLUL VI Stabilirea şi constatarea rezultatelor alegerilor
Art. 48. - (1) După închiderea votării, în prezenţa celorlalţi membri ai comisiei electorale teritoriale şi, după caz, a celorlalte persoane care au dreptul să asiste la votare, preşedintele comisiei procedează la anularea buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate şi numai după aceea la deschiderea urnelor.
(2) Au dreptul de a asista la numărarea voturilor farmaciştii care şi-au exprimat votul, precum şi cei care au candidat la una dintre funcţiile elective.
Art. 49. - (1) Sunt nule buletinele de vot care:
a) nu poartă pe prima faţă ştampila comisiei electorale teritoriale;
b) au altă formă sau alt model decât cele aprobate;
c) nu sunt conforme;
e) numărul maxim al membrilor organului de conducere pentru care s-a exprimat votul este depășit.
Art. 50. - Rezultatul se va consemna în 4 tabele separate, pentru consiliul colegiului teritorial, pentru Adunarea generală naţională a Colegiului Farmaciştilor din România, pentru comisia de cenzori şi pentru comisia de disciplină.
Art. 51. - (1) După numărarea voturilor, preşedintele comisiei electorale teritoriale încheie câte un proces-verbal, în două exemplare, pentru fiecare dintre cele 4 liste.
(2) Procesul-verbal va cuprinde:
a) numărul alegătorilor, potrivit listelor de alegători;
b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la votare;
c) numărul total al voturilor valabil exprimate;
d) numărul voturilor nule;
e) numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de către fiecare candidat;
f) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestaţiilor şi a modului de soluţionare a lor;
g) starea sigiliilor de pe urne la închiderea votării;
h) numărul buletinelor de vot primite;
i) numărul buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate sau anulate.
(3) Procesele-verbale se vor semna de către preşedinte, de către secretar şi de către ceilalţi membri prezenţi ai comisiei electorale teritoriale şi vor purta ştampila acesteia.
Art. 52. - (1) Dacă în urma numărării voturilor şi a verificării listelor de votare se constată că alegerile nu sunt valabile din cauza neîntrunirii condiţiei de participare a 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot, se va face menţiune despre acest lucru
12
în procesele-verbale.
(2) Noile alegeri, dacă este cazul, se vor organiza după 14 zile de la data alegerilor precedente, în aceleaşi condiţii, folosindu-se aceleaşi liste de candidaţi şi alegători.
(3) Aceste noi alegeri se consideră valabile indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot.
(4) Decizia de organizare a unor noi alegeri va fi menţionată în procesul-verbal.
(5) Pentru al doilea tur, pe buletinele de vot, inclusiv pe cele nefolosite rămase de la turul I, se va înscrie, prin ştampilare, menţiunea "turul II".
Art. 53. - (1) Dacă alegerile au fost valabil organizate prin întrunirea numărului de votanţi, se vor stabili rezultatele în vederea atribuirii mandatelor.
(2) Atribuirea mandatelor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi şi până la ocuparea numărului legal de mandate.
(3) În caz de voturi egale, departajarea se va face prin tragere la sorţi, la care pot participa şi cei în cauză.
Art. 54. - Primul și următorii candidați nealeși ca membru, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute, devin membri în cazul vacantării unui loc în organul de conducere pentru care au candidat. Desemnarea se va face de către Comisia Electorală Centrală.
Art. 55. - (1) Comisia electorală teritorială va întocmi, în două exemplare, cele 4 procese-verbale de stabilire a rezultatelor finale, din care câte un exemplar va fi înaintat în termen de maximum 6 zile Comisiei electorale centrale în vederea validării alegerilor.
(2) Pentru alegerea biroului consiliului teritorial se va întocmi un proces verbal separat.
Art. 56. - Atribuirea mandatelor se va face de comisia electorală teritorială, după validarea alegerilor de către Comisia electorală centrală.
CAPITOLUL VII Dispoziţii finale
Art. 57. - (1) Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor se suportă de consiliile colegiilor teritoriale, iar cele pentru funcţionarea Comisiei Centrale Electorale se suportă din bugetul Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România.
(2) Membrilor comisiilor electorale teritoriale şi ai Comisiei centrale electorale li se poate acorda o indemnizaţie stabilită de consiliile teritoriale, respectiv de Biroul
13
executiv al Consiliul naţional al Colegiului Farmaciştilor din România.
(3) Birourile consiliilor colegiilor teritoriale, respectiv Biroul executiv al consiliului naţional central, vor asigura comisiilor electorale teritoriale şi centrale personalul tehnic auxiliar necesar pe perioada cât acestea funcţionează, stabilind şi suportând indemnizaţia acestora.
Art. 58. - Termenele pe zile prevăzute în prezentul regulament electoral se calculează din ziua următoare celei în care încep să curgă şi se împlinesc la sfârşitul zilei limită. Zilele lucrătoare se iau în calculul termenelor.
Art. 59. - Prin sintagma consiliul colegiului teritorial, folosită în prezentul regulament electoral, se înţelege consiliul colegiului judeţean, respectiv al Colegiul Farmaciştilor din Municipiul Bucureşti.
Art. 60. - Prevederile prezentului regulament electoral se completează cu dispoziţiile, legii şi ale Statutului Colegiului Farmaciştilor din România, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 61. - Contestaţiile împotriva rezultatului alegerilor se fac şi se depun la comisiile electorale teritoriale, în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor votării și se soluționează de către Comisia Electorală Centrală.
Art. 62. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament electoral.
ANEXA Nr. 1
Declarație de candidatură
Subsemnatul/a ................................., cu domiciliul în............................., str. ........................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ........, sectorul/judeţul ..................., specialitatea ......................, gradul profesional ............................., titlul ştiinţific (dacă este cazul) ....................., având o vechime în profesie de............ ani, pentru alegerile din anul.............. depun prezenta declaraţie de candidatură la următoarele mandate din cadrul Colegiului Farmaciştilor din Judeţul ...................../Municipiul Bucureşti:
1. .......................... (membru în consiliul colegiului teritorial);
2. .......................... (reprezentant în Adunarea generală naţională);
3. .......................... (membru în comisia de cenzori);
4. .......................... (membru în comisia de disciplină).
De asemenea, declar că deţin funcţia de ............................ în cadrul .......................................... . (organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale)
14
Menţionez că am avut/nu am avut sancţiuni din partea Colegiului Farmaciştilor din România în ultimii 5 ani.
Arăt că:
I. NU am exercitat nici o funcție sau mandat în cadrul structurilor de conducere al Colegiului Farmaciștilor din România
II. AM exercitat următoarele funcții/mandate în cadrul Colegiului Farmaciștilor din România:
A) la nivel teritorial:
a) membru al …………………………………………………… în perioada ………………………
b) membru al …………………………………………………… în perioada ………………………
c) membru al …………………………………………………… în perioada ………………………
d) membru al …………………………………………………… în perioada ………………………
B) la nivel național
a) membru al …………………………………………………… în perioada ………………………
b) membru al …………………………………………………… în perioada ………………………
c) membru al …………………………………………………… în perioada ………………………
d) membru al …………………………………………………… în perioada ………………………
e) membru al …………………………………………………… în perioada ………………………
f) membru al …………………………………………………… în perioada ………………………
(După caz se va tăia de către candidat varinata falsă în ceea ce îl privește de la pct I sau punctul II și, după caz, se va completa pct.II)
Prin prezenta, declar şi mă oblig ca, în situaţia în care voi fi ales în funcţia/funcţiile pentru care am candidat, să particip la toate activităţile şi acţiunile organului din care fac parte.
Am luat act de prevederile Statutului Colegiului Farmaciştilor din România, potrivit cărora absenţa mea nemotivată de la 3 şedinţe ale organului de conducere în care am fost ales atrage de drept revocarea mandatului încredinţat.
Data Semnătura
......................... .....................
15
ANEXA Nr. 2
BULETIN DE VOT pentru membrii Consiliului Colegiului Farmaciştilor din Judeţul ............./Municipiul Bucureşti
Votul se exprimă prin tăierea numelui persoanei pentru care nu se dorește exprimarea votului urmărindu-se ca numărul celor netăiați să nu depășească numărul …………
Candidații:
Nr.crt.
Nume
Prenume
Grad profesional
BULETIN DE VOT pentru reprezentanţii în Adunarea generală naţională
Votul se exprimă prin tăierea numelui persoanei pentru care nu se dorește exprimarea votului urmărindu-se ca numărul celor netăiați să nu depășească numărul …………
Candidații:
Nr.crt.
Nume
Prenume
Grad profesional
16
BULETIN DE VOT pentru membrii Comisiei de cenzori a Colegiului Farmaciştilor din Judeţul ..................../Municipiul Bucureşti
Votul se exprimă prin tăierea numelui persoanei pentru care nu se dorește exprimarea votului urmărindu-se ca numărul celor netăiați să nu depășească numărul …………
Candidații:
Nr.crt.
Nume
Prenume
Grad profesional
BULETIN DE VOT pentru membrii Comisiei de disciplină a Colegiului Farmaciştilor din Judeţul ......................./Municipiul Bucureşti
Votul se exprimă prin tăierea numelui persoanei pentru care nu se dorește exprimarea votului urmărindu-se ca numărul celor netăiați să nu depășească numărul …………
Candidații:
Nr.crt.
Nume
Prenume
Grad profesional