Noutati

Anunt post Farmacist cu drept de libera practica Spitalul Municipal Turda

Data: 05/08/2022

Stimați colegi,
 
În data de 05.08.2022 a fost publicat în ziarul Viața Medicala nr.31 un anunț  în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cunormă întreagă de farmacist cu drept de liberă practică la Farmacia SPITALULUI MUNICIPAL TURDA (JUDEȚUL CLUJ)

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și/saucertificatul de specialist sau primar pentru farmaciști, respectiv atestat de management al calității în domeniul sanitar
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postulpentru carecandidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate întermen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria unității.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs și bibliografia vor fi afișate pe site-ul și la sediul spitalului. Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
https://spitalturda.ro/index.php/2022/08/05/anunt-concurs-pentru-postul-de-farmacist-cu-drept-de-libera-practica-la-farmacie/

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0364.420.066.

 

Îi așteptam pe cei interesați să depună la sediul Colegiului fizic sau prin email la adresa secretariat@colegfarmcluj.ro,
Cererea pentru eliberarea Adeverințelor necesare înscrierii la concurs (gasiti formularul Cererii la link-ul de mai jos):
https://gallery.mailchimp.com/4760e8b60685f87c4b6f1590b/files/3ae8b2e1-1772-42fd-b848-25b65e95acf8/Cerere_eliberare_Adeverinte_inscriere_concurs.02.pdf 
Cu stimă,
 
Biroul de Consiliu
 
Colegiul Farmaciștilor din Cluj
 
 
 
 
NOUTATI!