Despre Noi
COLEGIUL FARMACISTILOR CLUJ
Istoric

Asociaţia profesională a farmaciştilor din judeţul Cluj s-a înfiinţat la începutului anului 1990, cu personalitate juridică, înainte de înfiinţarea  organizaţiei la nivel naţional. După înfiinţarea acesteia Colegiul Farmaciştilor din Cluj a devenit filială a Colegiului Farmaciştilor din România .
În anul 1997, legislativul a recunoscut prin lege organizaţia profesională a farmaciştilor din România. Legea a fost succesiv modificată, îmbunătăţită, şi schimbată.
În prezent, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România este reglementată prin legea nr.95 din 2006, Titlul XIV.


Atributii

Colegiul Farmaciştilor din România are roluri multiple. Pe de o parte el are atribuţii de serviciu public, date de lege, în folosul pacienţilor, în general. Pe de altă parte, el desfăşoară, din proprie iniţiativă, activităţi voluntare în serviciul profesiei de farmacist şi al populaţiei.

Atribuţii de utilitate publică
Aceste atribuţii sunt definite de legea nr.95/2005 şi sunt de trei tipuri: supravegherea profesiei de farmacist, contribuţia la promovarea sănătăţii publice şi reprezentarea farmaciştilor.

Supravegherea profesiei

Se realizează prin următoarele activităţi:

a. Controlul accesului în profesie al farmaciştilor, prin verificarea condiţiilor legate de diplomă, moralitate şi cetăţenie cerute de legea nr.95 din 2006.În urma verificării şi a îndeplinirii de către farmacişti a acestor condiţii, aceştia sunt înscrişi in Colegiul Farmaciştilor din România, dobândind astfel dreptul de liberă practică a exercitării profesiei pe teritoriul României. Fiecare farmacist cu drept de liberă practică îşi exercită profesia în judeţul arondat filialei Colegiului Farmaciştilor din România din care face parte. Toţi farmaciştii cu drept de liberă practică sunt înscrişi în Anuarul Farmaciştilor, care este publicat anual de către Colegiul Farmaciştilor din România.

b. Supravegherea respectării de către farmacişti a îndatoririlor profesionale şi etice, care sunt definite de codul  de deontologie al farmaciştilor. Dacă un farmacist comite o faptă care încalcă prevederile codului, Colegiul Farmaciştilor din România, prin instanţele sale , organizate conform legii, poate proceda la aplicarea unei sancţiuni disciplinare conform legii nr.95 din 2006, titlul XIV,capitolul III, sectiunea a IIa, art 579. Colegiul Farmaciştilor din România prin forurile sale, emite, la cerere, certificate de moralitate pentru farmacişti.

Promovarea sănătăţii
a. contribuţia la formarea profesională continuă a farmaciştilor şi controlul permanent al acesteia, pentru ca farmaciştii să-şi exercite profesia la cele mai înalte standarde posibile în România;
b. promovarea unei asistenţe farmaceutice de calitate, prin asigurarea exercitării profesiei de farmacist în condiţii legale şi a independenţei profesionale depline;
c. acţiuni de educaţie sanitară şi de promovare a sănătăţii în domeniul de competenţă a farmaciştilor;

Reprezentarea profesiei
a. Forurile alese ale  Colegiului Farmaciştilor din România reprezintă, in cadrul domeniului său de activitate profesia de farmacist în faţa autorităţilor publice şi a sistemului de asigurări de sănătate , conform legii;
b. Colegiul Farmaciştilor din România se poate constitui parte civilă în toate situaţiile care aduc vreun prejudiciu, direct sau indirect profesiei de farmacist;
c. Forurile alese, la nivel naţional şi la nivel teritorial, dau avize oficiale în chestiuni care privesc farmacia (proiecte acte normative, înfiinţarea şi transferul de unităţi farmaceutice);
d. Colegiul Farmaciştilor din România, este reprezentat  în diferite comisii şi organisme naţionale specializate în domeniul activităţii sanitare;

Acţiuni voluntare
Colegiul Farmaciştilor din România:
a. poate desfăşura activităţi  sociale în folosul farmaciştilor sau al publicului;
b. poate înfiinţa şi susţine , profesional şi financiar alte organizaţii care au ca scop promovarea profesiei de farmacist;
c. pentru informarea farmaciştilor şi a publicului, poate edita publicaţii periodice şi crea   servicii de informare electronică (site)
d. întreţine o colaborare activă cu alte organizaţii şi organisme profesionale din domeniul sanitar şi nu numai, atât la nivel naţional cât şi internaţional;

Organizare

Colegiul Farmaciştilor din România este organizat la nivel teritorial şi naţional, conform legii nr.95/2006.

În judeţul Cluj, filiala Colegiului Farmaciştilor este organizată astfel:
 
a. Adunarea generala, constituită din totalitatea farmaciştilor înscrişi. Aceasta se întruneşte conform legii in scopul realizării atribuţiilor sale, date de lege.
b. Consiliul judeţean, ales pentru o perioadă de patru ani, de către Adunarea generala.
c. Biroul consiliului, ales pentru o perioadă de patru ani, dintre membrii Consiliului
d. Preşedintele, ales pentru o perioadă de patru ani dintre membrii consiliului
e. Comisia de etică , aleasă de Adunarea generala, pentru o perioadă de 4 ani, independentă de Consiliul judeţean
f. Comisiile de lucru ale Consiliului, alese pentru o perioadă de patru ani.

Reprezentanţii în forurile naţionale sunt:
Þ preşedintele, reprezentant in Consiliul Naţional
Þ delegaţia in Adunarea Generală a Colegiului Farmaciştilor din România, aleasă de Adunarea generala judeţeană .