Noutati

CONCURS POST FARMACIST. INSTITUTUL INIMII DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE CLUJ-NAPOCA


 
Data: 07/03/2022

Stimați colegi,
 
În data de 04.03.2022 a fost publicat în ziarul Viața Medicala nr.9 un anunț  de scoatere la concurs in cadrul INSTITUTULUI INIMII DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE CLUJ-NAPOCA),  în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, a unui post cu normă întreagă de farmacist cu drept de liberă practică, având atestat de management al calității în domeniul sanitar, în cadrul Farmaciei cu circuit închis.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și/saucertificatul de specialist sau primar pentru farmaciști, respectiv atestat de management al calității în domeniul sanitar
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
j) curriculum vitae
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria unității.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Bibliografia și tematica de concurs pot fi consultate pe site-ul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la biroul RUNOS tel: 0264591941, int. 105, persoana de contact jr. Maria-Livia Vasile. 
Cu stimă,
 
Biroul de Consiliu
 
Colegiul Farmaciștilor din Cluj
 
 
 
 
NOUTATI!